Maatschappelijk werker

Wij vinden het belangrijk aandacht te hebben voor uw psychosociale welbevinden. De sociale omgeving speelt een belangrijke rol bij de verzorging en behandeling van bewoners in een verzorgingshuis. 

De mogelijkheden voor het nemen van eigen verantwoordelijkheid wisselen sterk en zijn mede afhankelijk van de hulpbehoefte van de bewoner en de draagkracht en mogelijkheden van zijn sociale omgeving.

Wat kunnen onze maatschappelijk werkers voor u betekenen? 
Door te luisteren, begeleiding te bieden en adviezen te geven over bijvoorbeeld financien, gezondheid, relaties, wonen en werken, ondersteunt de maatschappelijk werker u met als doel uw psychosociale welbevinden te verbeteren.  

Ze letten daarbij op uw behoeften en opvatting. Daarnaast leggen zij steeds verbinding tussen individuele problemen van immateriële aard (gedrag, ontwikkeling, relaties) en van materiële aard (bijvoorbeeld inkomen en huisvesting). Het is belangrijk om een evenwicht te vinden tussen uw wensen en belangen en die van uw (sociale) omgeving.

Uw partner of kinderen kunnen bij de begeleiding betrokken worden door de maatschappelijk werker. In geval van psychogeriatrische problematiek en andere aandoeningen waarbij u zelf verminderd aanspreekbaar bent, treedt uw partner, familie of een andere betrokkene als eerste vertegenwoordiger op. Deze persoon/personen is of zijn dan het aanspreekpunt voor de maatschappelijk werker. De gevoerde gesprekken zijn uiteraard vertrouwelijk van aard.

Financiële afhandeling 
Woont u op één van de locaties van Patyna? Dan kan vergoeding plaats vinden vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), afhankelijk van uw geïndiceerde zorgzwaartepakket. Indien de inzet van een maatschappelijk werker niet binnen uw zorgzwaartepakket valt, geldt het vastgestelde uurtarief. Is er sprake van geriatrische revalidatiezorg, dan wordt uw behandeling door de zorgverzekeraar vergoed.

Ook als u thuis woont of in een ander woonzorgcentrum, kunt u gebruik maken van de maatschappelijk werker. Indien de inzet van een maatschappelijk werker niet binnen uw zorgzwaartepakket valt, geldt het vastgestelde uurtarief. U ontvangt hiervoor een factuur van het Advies en Behandel Centrum Geriatrie. Een offerte kan vrijblijvend worden opgevraagd.

Meer informatie
Advies en Behandel Centrum Geriatrie
T  0515 - 428 341
E abcgeriatrie@patyna.nl