Psycholoog

De (gezondheidszorg)psychologen van het Advies en Behandel Centrum Geriatrie zijn werkzaam binnen verpleeghuizen, verzorgingshuizen en/of bij u thuis. Ze zijn gespecialiseerd in de diagnostiek en/of behandeling van ouderen en cliënten met een chronische aandoening met een complexe zorgvraag.

Wat kan de psycholoog voor u betekenen?
Onze (gezondheidszorg)psychologen zijn gespecialiseerd in de diagnostiek en/of behandeling van:

  • Dementie en vroegdementie
  • Angst- en stemmingsproblematiek
  • Psychische klachten bij en gevolgen van CVA, Huntington, ziekte van Parkinson, COPD
  • Aanpassingsproblematiek / rouwverwerking
  • Gedragsproblematiek
  • (Geronto)psychiatrie
  • Persoonlijkheidsproblematiek

Door middel van (neuro)psychologisch onderzoek wordt er gekeken naar cognitieve mogelijkheden en beperkingen, stemming en persoonlijkheid. Behandeling kan bijvoorbeeld bestaan uit cognitieve (gedrags)therapie, mediatieve therapie, psycho-educatie en gespreksgroepen.

Daarnaast bieden onze psychologen klinische lessen aan ter verbreding/verdieping van de kennis van zorgteams. Hierbij kunt u denken aan: omgaan met dementie, herkennen van een delier, psychiatrische aandoeningen en niet aangeboren hersenletsel. Bij gedragsproblematiek worden teambesprekingen georganiseerd voor omgangsadviezen.

Financiële afhandeling 
Woont u op één van de locaties van Patyna? Dan vindt vergoeding plaats vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) op basis van uw geïndiceerde zorgzwaartepakket. Is er sprake van geriatrische revalidatiezorg, dan wordt uw behandeling door de zorgverzekeraar vergoed.

Meer informatie
Advies en Behandel Centrum Geriatrie
T  0515 - 428 341
E abcgeriatrie@patyna.nl