Mei elkoar!

Over de Wet Zorg en Dwang

Sinds 1 januari 2020 is de Wet zorg en dwang van kracht (hierna: Wzd). Deze wet vermindert het gebruik van onvrijwillige zorg in de ouderenzorg. Het uitgangspunt van de nieuwe wet is ‘Nee, tenzij’. Dat betekent dat vrijheidsbeperking of onvrijwillige zorg in principe niet mag worden toegepast, tenzij er sprake is van ernstig nadeel voor de cliënt of zijn omgeving.

Wat houdt de wet in?

De Wzd regelt dat u zorg krijgt waar u het mee eens bent. Alleen als het echt niet anders kan, krijgt u
onvrijwillige zorg. Dit is om ernstig nadeel te voorkomen voor uzelf of voor uw omgeving. De Wzd regelt waarom en hoe u onvrijwillige zorg krijgt en dat het zo snel mogelijk stopt.

De Wzd regelt ook uw rechten als u onvrijwillig bij een zorginstelling moet wonen:

 • Als u daar zelf niet over kunt beslissen (opname zonder instemming, zonder verzet);
 • Als u weigert terwijl een opname wel noodzakelijk is (gedwongen opname via een inbewaringstelling of een rechterlijke machtiging).

Wat is onvrijwillige zorg?

Onvrijwillige zorg is zorg waarmee u of uw (wettelijk) vertegenwoordiger niet instemt. Zorg is ook onvrijwillig als uw (wettelijk) vertegenwoordiger ermee heeft ingestemd, maar u zich er tegen verzet.

Verzet kunt u tonen in woorden of in gedrag. Als u wilsbekwaam bent en instemt met de zorg, maar uw (wettelijk) vertegenwoordiger is tegen de zorg, dan is er geen sprake van onvrijwillige zorg.

Vormen van onvrijwillige zorg:

 • Toedienen van vocht, voeding en medicatie, medische handelingen of behandelingen;
 • Beperken van de bewegingsvrijheid, bijvoorbeeld door het plaatsen van een bedhek of een blad op de rolstoel;
 • Insluiten door bijvoorbeeld de deur op slot te doen;
 • Onderzoek aan kleding of lichaam;
 • Controleren op middelen die uw gedrag beïnvloeden;
 • Beperken van vrijheid om het eigen leven in te richten, bijvoorbeeld het verbieden van een relatie, het verbieden van roken/drinken;
 • Beperken van het recht op het ontvangen van bezoek. Er mag bijvoorbeeld alleen bezoek komen tijdens het weekend of alleen familie mag op bezoek komen.

Cliëntenvertrouwenspersoon

U en uw (wettelijk) vertegenwoordiger hebben recht op advies en bijstand van een
onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon. De cliëntenvertrouwenspersoon staat altijd aan de kant van u of uw (wettelijk) vertegenwoordiger. Zij is onafhankelijk, zij werkt niet voor de zorgaanbieder, maar komt op voor uw of uw (wettelijk) vertegenwoordiger zijn belangen. De zorginstelling moet u of uw (wettelijk) vertegenwoordiger vertellen dat u een cliëntenvertrouwenspersoon kunt inschakelen.

Bij wie kunt u terecht?

De onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon voor cliënten van Patyna of hun wettelijke vertegenwoordiger is Petra de Wijn van Quasir. Zij is bereikbaar via:

 • Telefoon 06-82532493 of 085-4874012 (algemeen nummer);
 • Een mail te sturen naar petradewijn@quasir.nl;
 • Of door haar op te zoeken wanneer ze aanwezig is op de locatie.

Meer informatie

Meer informatie over de Wet Zorg en Dwang vindt u op www.dwangindezorg.nl/wzd.

Lees ook meer over: