Mei elkoar!

Verzekeringen als extra service

Als u bij ons komt wonen, dan krijgt u automatisch een inboedelverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering. Let op: dit geldt niet voor locaties waar u huurt betaalt, zoals aanleunwoningen.

De premies van de verzekeringen worden betaald door Patyna. Dit is een extra service, die wij bieden. Wij vinden dat er al genoeg komt kijken bij een verhuizing naar een woonzorgcentrum en ontzorgen daarom graag. Aan uw verzekeringen hoeft u dus niet meer te denken.

Uw inboedelverzekering
Met inboedel bedoelen wij de huisraad en alle andere bezittingen, die u nodig heeft, zoals kleding, meubelen en audiovisuele apparatuur. De inboedelverzekering biedt dekking aan deze goederen als er schade is ontstaan na bijvoorbeeld brand, ontploffing, blikseminslag, waterschade of diefstal. Goederen, die verdwijnen door nalatigheid, bijvoorbeeld doordat u de deur open laat staan, worden niet vergoed. Ook bijzondere inboedel, zoals geld, sieraden en antiek, valt niet onder de inboedelverzekering. Wij raden u aan een aparte verzekering af te sluiten als u waardevolle zaken bezit. U regelt deze extra verzekering zelf.

Uw aansprakelijkheidsverzekering
Aansprakelijkheid wil zeggen dat u verplicht kunt worden om de schade te betalen, die u aan een ander heeft toegebracht. De aansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor de schade, die u zowel binnen als buiten het woonzorgcentrum veroorzaakt. Onder schade wordt verstaan de beschadiging van goederen van anderen of het toebrengen van letsel of dood. De schade, die door u opzettelijk wordt veroorzaakt, is niet gedekt.

Een toelichting op bewonersverzekeringen vindt u hier.