Mei elkoar!

Onderzoek haalbaarheid herontwikkeling Ielânen

donderdag 23 december 2021

De Ielânen in Sneek dateert uit 1979 en voldoet niet meer aan de eisen op het gebied van zorgverlening voor kwetsbare ouderen, energie en klimaatbeheersing. Patyna wil op deze locatie daarom graag een inclusieve wijk realiseren waarin wonen en zorg in elkaars verlengde liggen.

Hoe zien de plannen eruit?

Patyna heeft plannen ingediend bij de gemeente voor de bouw van een woonzorgcentrum voor specialistische (ouderen)zorg en een geriatrisch revalidatiecentrum op het huidige terrein. Het woonzorgcentrum moet bestaan uit 142 wooneenheden (zorg), waarvan 70 intramurale woonplekken en 72 plekken voor geriatrische revalidatiezorg (GRZ).

Het huidige woonzorgcentrum wordt pas gesloopt als het nieuwe centrum klaar is. De grond die vrijkomt door de sloop, wordt verkocht aan een derde partij die de woningbouw realiseert binnen de door de gemeente Súdwest-Fryslân gestelde kaders. Het plan is om maximaal 110 zelfstandige woningen te realiseren die bijdragen aan de kwaliteit van het woonzorgaanbod.

Het gaat om een mix van gereguleerde huurwoningen (sociale huur, goedkope middenhuur), duurdere middenhuur en/of vrije sector huurwoningen en/of koopwoningen. Onderdeel van het totale plan rondom de zelfstandige woningen is ook ondersteunende infrastructuur en faciliteiten voor de bewoners en inwoners van Sneek.

Revalidatie en herstelzorg

De realisatie van 72 GRZ-plekken is belangrijk voor Patyna en de zorgketen in de regio. Revalidatie en herstelzorg binnen de Ielânen is vanwege de korte afstand tot het Antonius Ziekenhuis in Sneek uitermate gunstig, zodat we van de transmurale zorgbrug (samenwerking tussen professionals in ziekenhuizen en in de eerstelijnszorg) een succes kunnen maken.

Kinderboerderij

In het nieuwe plan is in principe geen ruimte voor de bestaande kinderboerderij. Patyna is eigenaar van de grond waarop de kinderboerderij is gevestigd en voert momenteel gesprekken over de mogelijkheden om de kinderboerderij, al dan niet in aangepaste vorm, op de huidige locatie te behouden.

Haalbaarheid

Het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân heeft op 14 december 2021 besloten om in te stemmen met een intentieovereenkomst om de haalbaarheid van de herontwikkeling van de Ielânen te onderzoeken en deze met Patyna aan te gaan. Om het project tijdens de intentiefase te kunnen begeleiden is een voorbereidingskrediet nodig. Uit dit krediet worden de ambtelijke kosten gedekt. De kredietaanvraag wordt op 3 februari 2022 behandeld in de raad.