ANBI-status

Organisaties moeten voldoen aan bepaalde regelgeving om aangemerkt te worden als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit houdt concreet in dat giften/schenkingen aan nalatenschappen aan de Stichting Patyna vrijgesteld zijn van belastingen.  

Doelstelling Stichting Patyna
Het doel van Patyna is het steunen van cliënten in het behoud van hun waardigheid. Dit doen we door wonen, welzijn,  zorg en behandeling zo in te richten dat cliënten zo lang mogelijk de regie over hun eigen leven kunnen houden. Voor Patyna is niet het aanbod van wonen, welzijn en zorg het doel, maar de toegevoegde waarde die ontstaat in het leven van de cliënt.

  • Onze cliënten wonen in kleinschalige omgevingen, soms omdat deze omgevingen   kleinschalig zijn, soms omdat binnen grotere complexen kleinschaligheid is georganiseerd.
  • Patyna is expert op het gebied van geriatrische revalidatie
  • Patyna wil bij het cliënt-tevredenheidsonderzoek voor alle Wlz-woonvoorzieningen en bij alle cliënten Wijkverpleging behoren tot de 25% best scorende instellingen van Nederland.
  • Patyna is de aanbieder in Friesland van zorg voor cliënten met het syndroom van Huntington.

Patyna hanteert interne toetsingskaders voor de eindeffecten die worden beoogd en voor de manier waarop de doelen worden gerealiseerd.

Beloningsbeleid
Patyna conformeert zich aan de zorgbrede Governancecode. Patyna past de wet Normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)publieke sector (WNT) toe, houdt zich aan de beleidsregel toepassing WNT en past deze beleidsregel als normenkader toe. 

Verdere informatie
RSIN-nummer:  855958303

Patyna is op 1 januari 2016 ontstaan uit de fusie tussen Plantein en ZorggroepTellens. Dat betekent dat er van Patyna nog geen jaarverslag beschikbaar is, daarom treft u hieronder het jaarverslag van 2015 van Plantein en Tellens aan.