Mei elkoar!

Persoonsgegevens en uw rechten

Als bewoner, diens contactpersoon, cliënt, medewerker/stagiaire of vrijwilliger van Patyna of als bezoeker van onze website, worden uw persoonsgegevens verwerkt. U heeft hier zelf veel zeggenschap over. Welke rechten u heeft, leggen we onderstaand uit.


Recht van inzage: een overzicht van uw persoonsgegevens

Patyna verwerkt tal van persoonsgegevens. Wilt u weten welke gegevens we van u verwerken? Gebruik dan het formulier 'Mijn persoonsgegevens inzien'. Zodra wij het ingevulde formulier ontvangen hebben, krijgt u binnen 4 weken na datum van ontvangst door Patyna een overzicht van alle persoonsgegevens die we van u verwerken. In het overzicht staat de volgende informatie, te weten:

  • Een overzicht van de persoonsgegevens die we van u hebben.
  • De reden waarom we deze gegevens verwerken
  • Met wie we deze gegevens delen
  • Hoe lang we deze gegevens bewaren
  • Een overzicht van de criteria die bepalen hoe lang we de gegevens bewaren
  • Van wie we de gegevens hebben gekregen als die niet door u verstrekt zijn.

U kiest zelf hoe u het overzicht wilt verkrijgen: met de post of via e-mail (Zivver; een beveiligde e-mail omgeving).

Aanvraagformulier gegevens inzien


Recht op correctie: het aanpassen van uw gegevens

Indien u van mening bent dat de door ons vastgelegde persoonsgegevens niet juist zijn, (niet kloppen of niet compleet zijn) dan kunt u uw gegevens door ons laten aanpassen. Gebruik het formulier "Gegevens aanpassen". Zodra wij het ingevulde formulier ontvangen hebben, krijgt u binnen 4 weken na datum van ontvangst door Patyna, een bericht over de door u gewenste aanpassing(en);

Formulier gegevens aanpassen


Recht op verwijdering: uw gegevens laten verwijderen

Wanneer u van mening bent dat we uw persoonsgegevens onterecht verwerken (waaronder het gebruiken of het bewaren). Dan kunt ons vragen om deze gegevens te verwijderen. Gebruik hiervoor het formulier "Gegevens verwijderen". Zodra wij het ingevulde formulier ontvangen hebben, krijgt u binnen 4 weken na datum van ontvangst door Patyna, een overzicht van ons bericht op uw verzoek.

Aanvraagformulier gegevens verwijderen

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk dan wel zolang de wet ons dit voorschrijft. Daarna verwijderen wij de gegevens, tenzij er moverende redenen zijn om de gegevens nog langer te bewaren (bijvoorbeeld uit hoofde van wetenschappelijk onderzoek).


Recht van beperking

Kloppen uw persoonsgegevens niet of zijn ze niet volledig? Dan kunt u ons vragen om uw gegevens tijdelijk niet te verwerken. Gebruik hiervoor het formulier "Gegevens tijdelijk niet verwerken".

Aanvraagformulier gegevens tijdelijk niet verwerken


Recht op dataportabiliteit

Indien u uw aan ons gegevens heeft verstrekt dan heeft u het recht ons te vragen om genoemde gegevens aan u of aan door u aan te wijzen derde partij over te dragen, ook wel dataportabiliteit genoemd (bijvoorbeeld als u naar een andere zorgaanbieder overstapt). Aan het verzoek tot overdacht kunnen beperkingen kleven. Zodra wij het ingevulde formulier ontvangen hebben, krijgt u zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen 4 weken na datum van ontvangst door Patyna bericht van ons.

Als uw verzoek is goedgekeurd ontvangt u of de door u aangewezen derde partij de gegevens via veilige online omgeving.

Aanvraagformulier gegevens overdragen (dataportabiliteit)


Bezwaar maken tegen een verwerking

Indien u vanuit uw eigen specifieke situatie reden heeft om bezwaar te hebben tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u bezwaar indienen tegen verdere verwerking door of namens Patyna. Patyna zal dit verzoek inwilligen, tenzij er dwingende reden aanwezig zijn om de verwerking toch te continueren. Het verzoek zal echter zonder meer ingewilligd worden indien:

  • Uw gegevens door of namens Patyna gebruikt blijken te worden voor direct marketing en u dit niet wilt.

Aanvraagformulier gegevens niet verwerken


Zo verstuurt u een verzoek

U download het betreffende standaard formulier en vult het volledig in. Vervolgens kunt u het volledig ingevulde formulier mailen of per post opsturen naar onderstaand adres.

Let op dat u het formulier ondertekent en dat u een kopie van een geldig identiteitsbewijs toevoegt. Zo weten we zeker dat u de juiste persoon bent die een vraag of verzoek indient over uw persoonlijke gegevens en dit niet zonder uw toestemming gebeurt. We hebben het burgerservicenummer (BSN) en de foto van uw ID-bewijs niet nodig. Maak deze dus onherkenbaar.

Postadres

Patyna
t.a.v. de FG Patyna
Antwoordnummer 2037
8600 VB Sneek

E-mail
Of stuur een e-mail naar:
privacydesk@patyna.nl

Contact

Wilt u persoonlijk contact met een van onze medewerkers? Neem dan contact op met de privacydesk van Patyna: 0515-853 892. Komt u er via deze weg niet uit? Patyna heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG). Deze kunt u bereiken via fg@patyna.nl