Visie op werkgeverschap

Goede medewerkers zijn goud waard, dat geldt zeker voor het werk in de zorg dat sterk leunt op de menselijke factor. Als werkgever willen wij dat onze medewerkers voldoening halen uit hun werk en de juiste middelen krijgen om het werk op een goede manier te kunnen uitvoeren. Medewerkers moeten in staat worden gesteld om de kennis en ervaring op te doen om op een professionele manier zorg en ondersteunende diensten te kunnen verrichten. Wij willen werk bieden waarbij medewerkers, binnen de uitgangspunten van onze zorgvisie, invloed kunnen uitoefenen op de organisatie van het werk. Dit zal bijdragen aan het werkplezier van de medewerkers.

Patyna wil staan voor diversiteit in woon- en werkklimaat, passend bij de sfeer van de verschillende locaties. Medewerkers dragen bij aan de cultuur van de locatie en daar is binnen de centrale beleidskaders ook ruimte voor. Iedere medewerker heeft recht op ondersteuning van een leidinggevende. Binnen deze relatie dient op een open en respectvolle manier gesproken te kunnen worden over elkaars verwachtingen. Bij die verwachtingen moet rekening worden gehouden met de talenten die mensen bezitten. Er dient oog te zijn voor iemands bagage en persoonlijke groei, maar ook voor de grenzen tot groei.

Werkgeverschap kent plichten, maar ook rechten. In ruil voor beloning verwachten wij van onze medewerkers een arbeidsprestatie. Daarover moeten duidelijke afspraken gemaakt worden. Alleen dán kunnen de leidinggevende en de medewerker elkaar in openheid aanspreken over het functioneren. Wij vinden betrokkenheid en verantwoordelijkheid van onze medewerkers belangrijk. Door het werk te laten aansluiten bij talenten van medewerkers verwachten wij dat ze hun beste beentje voor zetten. Medewerkers nemen het werk serieus en weten dit te combineren met een dosis humor, wat ten goede komt aan het woon- en werkklimaat van de locaties.