Mei elkoar!

ANBI-status

Patyna heeft een ANBI-status. Dit staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling, een status die de belastingdienst toekent aan instellingen, die aan een aantal voorwaarden voldoen.

Het hebben van een ANBI-status kun je zien als een soort keurmerk. Het maakt duidelijk dat wij aan bepaalde criteria voldoen en dat wij een betrouwbare organisatie zijn. Een aantal van die criteria: een ANBI moet 90 procent van haar inzet richten op het algemeen belang, mag niet bedoeld zijn om winst te maken en moet voldoen aan eisen van integriteit. Verder mag het bestuur niet over het vermogen beslissen alsof het privévermogen is. Het voordeel van deze status is, dat je geen erf- of schenkbelasting hoeft te betalen. Alle giften, schenkingen en nalatenschappen aan Patyna kunnen wij dus volledig besteden aan onze zorg- en dienstverlening.

Doelstelling Patyna

Ons doel is het steunen van cliënten in het behoud van hun waardigheid. Dit doen we door wonen, welzijn, zorg en behandeling zo in te richten dat cliënten zo lang mogelijk de regie over hun eigen leven kunnen houden. Voor Patyna is niet het aanbod van wonen, welzijn en zorg het doel, maar de toegevoegde waarde die ontstaat in het leven van de cliënt.

  • Onze cliënten wonen in kleinschalige omgevingen, soms omdat deze omgevingen kleinschalig zijn, soms omdat binnen grotere complexen kleinschaligheid is georganiseerd;
  • Patyna is expert op het gebied van geriatrische revalidatiezorg (GRZ);
  • Patyna wil bij het cliënttevredenheidsonderzoek voor alle Wlz-woonvoorzieningen en bij alle cliënten Wijkverpleging behoren tot de 25% best scorende instellingen van Nederland;
  • Patyna is de aanbieder in Friesland van zorg voor cliënten met het syndroom van Huntington.

Wij hanteren interne toetsingskaders voor de eindeffecten, die worden beoogd en voor de manier waarop de doelen worden gerealiseerd.

Beloningsbeleid
Wij conformeren ons aan de zorgbrede Governancecode. We passen de wet Normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)publieke sector (WNT) toe, houden ons aan de beleidsregel toepassing WNT en passen deze beleidsregel als normenkader toe.

Verdere informatie
RSIN-nummer: 855958303